do kasy suma: 0,00 zł
Ochrona danych osobowych


W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez PH ASCO Sławomir Adamski z siedzibą w Żninie Pani/Pana danych osobowych.
Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Bank:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PH ASCO Sławomir Adamski z siedzibą w Żninie pod adresem ul. Rychlewskiego 8, 88-400 Żnin (dalej: sklep). Dane kontaktowe sklepu: numer telefonu 697842345, adres email: sklep@mebleasco.pl .
2. Funkcjonujący dotąd w sklepie Administrator Bezpieczeństwa Informacji staje się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisząc na adres email: sklep@mebleasco.pl lub na adres siedziby sklepu z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
3. Sklep przetwarza dane osobowe w celu realizacji zamówień, marketingu bezpośredniego realizowanego przez sklep oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego sklepu, w szczególności poprzez zapewnienie integralności kopii zarchiwizowanych/zapasowych/awaryjnych.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być w szczególności podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu sklepu na podstawie zawartej ze sklepem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) np. świadczące usługi z zakresu transportu mebli i usług kurierskich. 
5. Sklep nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:
a) w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody - do czasu jej wycofania;
b) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana ze sklepem umowy lub innej czynności prawnej – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie – w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z tą umową lub inną czynnością prawną – do upływu okresu przedawnienia tych roszczeń określonego przepisami kodeksu cywilnego;
c) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na sklepie w związku z prowadzeniem działalności handlowej i realizacją zawartych umów - przez okresy wskazane w odpowiednich przepisach prawa dotyczących prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa handlowe, w szczególności:
- dla dokumentacji podatkowej – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
- dla dokumentacji księgowej – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione),
7. W związku z przetwarzaniem przez sklep Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
Jest to prawo do uzyskania od sklepu potwierdzenia, czy przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (I) o celach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, (II) o kategoriach przetwarzanych danych osobowych, (III) informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym sklep ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane, (IV) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie realizacji tych praw, (V) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
Jest to prawo do żądania od sklepu niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
Jest to prawo do żądania od sklepu niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Sklep ma w takiej sytuacji obowiązek usunąć Pani/Pana dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: (I) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (II) cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i sklep  nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (III) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (IV) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.
Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy sklep jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
Jest to prawo do żądania od sklepu ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach, gdy: (I) kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora, (II) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu swoich danych osobowych, (III) sklep nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sklep może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Pani/Pana zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
Jest to prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, dostarczonych sklepowi przez Panią/Pana oraz prawo do żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli spełnione są łącznie następujące przesłanki:
(I) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (II) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub na podstawie umowy.
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie sklepu (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia), w tym profilowania. W takiej sytuacji sklep nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub dane potrzebne są sklepowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Jeżeli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Wówczas sklepowi nie będzie wolno przetwarzać Pani/Pana danych do takich celów.
8. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez sklep Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy lub wykonania na Pani/Pana żądanie innej czynności prawnej ze sklepem.
11. Jest Pani/Pan uprawniona/y do zgłoszenia realizacji swoich praw, o których mowa w pkt 7, 8,  w następujący sposób:
a) pisemnie na adres 88-400 Żnin, ul. Rychlewskiego 8,
b) telefonicznie pod numerem telefonu 697842345,
c) osobiście w dowolnym sklepie meblowym ASCO.
12. Sklep przetwarza następujące kategorie danych:
a) dane identyfikujące (np. imię, nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego),
b) dane kontaktowe (np. adres, e-mail, numer telefonu),
13. Sklep pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl